Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

A) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodaní tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.
B) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky.


Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váha, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatne údaje obsiahnuté na WWW stránkach, katalógoch, prospektoch a v inej tlačenej podobe sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:
• nezávadný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
• vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

Cena a spôsob platby:

Ceny uvedené na WWW stránkach sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Tovar je štandardne dodávaný na dobierku. Iný spôsob platby je možný po dohode s predávajúcim. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


Dodacia lehota:

Cena za prepravu bude upresnená po dohode a potvrdeni objednavky. Pri štandardnom odbere t.j. na dobierku je dodacia lehota 2-3 pracovné dni odo dňa objednania, v prípade platby iným spôsobom, bude termín dodania osobne dohodnutý s predávajúcim.


Storno objednávky:

Storno objednávky zo strany kupujúceho:


• Objednávku môžete telefonicky, prípadne emailom stornovať do chvíle, ako s Vami naši operátori naplánujú dopravu tovaru k Vám.

• V pripade, že sa jedná o obchodny vzťah t.j. tovar objenáva právnická osoba obchodný vzťah sa riadi obchodným zákonníkom. Náklady spojené s dodanim ako aj vrátením alebo neprevzatm objednanéo tovaru hrádí v tomto prípade v plnej výške objenávateľ. Pri neprevzatí/vrateni objednaného tovaru je v takomto prípade účtovaný storno poplatok 10% z nákupnej ceny bez DPH. 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje pravo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, či sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.
 

VRÁTENIE TOVARU
V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji môžete tovar zakúpený v našom e-shope vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru a spôsob doručenia nám oznámte vopred e-mailom na info@wel.sk s označením VRÁTENIE TOVARU. Tovar je potrebné vrátiť vrátane faktúry a čísla účtu, na ktorý má byť vrátená cena tovaru na túto adresu:                                                           
                                                              Karol Halgaš-Infrakúrenie, Ladovo 5587/13, 984 01 Lučenec 
Suma Vám bude vrátená v lehote 14-tich dní.

Záručná doba a Reklamáce.
Záručná lehota na všetok nami predávaný tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare chyba kupujúci uplatní reklamáciu písomne na adresu predávajúceho spolu s kópiou faktúry a originálom záručného listu. V reklamácii je potrebné uviesť meno, adresu, e-mail, dátum zakúpenia, názov reklamovaného tovaru a podrobný popis závady. Po obdržaní reklamácie spravidla požadujeme zaslanie reklamovaného tovaru, nakoľko iným spôsobom nevieme reklamáciu posúdiť. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku! Takého zásielky nepreberáme.
Čas na posúdenie reklamácie je 30 dní. O výsledku reklamačného konania Vás vyrozumieme pisomne. V prípade že si zákazník zaslaný reklamovaný tovar nepreberie po vybavení reklamácie, tento bude uskladnený po dobu 3 mesiacov za poplatok 0,30EUR/deň na hore uvedenej adrese kde si ho môže zakazník vyzdvihnut osobne. Po tomto termine je predávajúci oprávnený neprebratý tovar odovzdať na recikláciu.

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Dopravné podmienky:

Zákazníkom je tovar posielaný zásielkovou službou SPS, DPD, Slovenskou poštou alebo iným kuriérom, alebo vlastnou dopravou . Faktúra je priložená v balení výrobku.

Zásielková služba doručí zásielku na adresu príjemcu, ktorého uviedol príkazca na prepranom štítku v dodacej dobe do 7 dní v pracovných hodinách od 17.00. Ak má dodacia doba skončiť v deň pracovného voľna, končí v rovnakej dobe prvý nasledujúci pracovní deň. Doručenie zásielky je potvrdené podpisom príjemcu na súpiske rozvrhu. Ak nie je možné zásielku pri prvých pokusoch o doručenie dodať, zanechá o tom zasielateľ príjemcovi oznámenie. Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovní deň. Pokiaľ je aj tento pokus neúspešný, má príjemca možnosť sa do 7 pracovných dní na podklade zanechaného písomného oznámenia telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom predaní zásielky. Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená späť príkazcovi. Pokiaľ nemá príjemca zásielky na dobierku hotovosť k úhrade platby uvedenej na identifikačnom štítku zásielky, bude zásielka uložená u zasielateľa max. na 10 dní. Ak nebude vyzdvihnutá v tejto dobe príjemcom, bude po uplynutí tejto doby vrátená späť príkazcovi. Ak sa nedá zásielku doručiť ani opakovane, doručí zasielateľ zásielku späť príkazcovi.

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju pokiaľ nie je inak poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom zápis o škode alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky dopravcovi.
Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude brať zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

Ochrana osobných údajov

 

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

Vážený kupujúci,

 

za účelom vybavenia vašej objednávky  potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom použité budú výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

 

 

1.    Prevádzkovateľ internetového obchodu

1)    Prevádzkovateľom informačného systému  je spoločnosť:

 

Obchodné meno:  Karol Halgaš - Infrakúrenie

Sídlo: Ladovo 5587/13 984 01 Lučenec

IČO: 44455224

IČ DPH: SK1030781906

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

2.    Účel spracúvania osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

·  uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.wel.sk  alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy

·      vedenia vernostného programu pre zákazníkov

·      realizovania marketingových aktivít

2)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:

·      objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.wel.sk potvrdenie objednávky

·      uzatvorenie kúpnej zmluvy

·      vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

·      dodanie objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe

·      evidencia kupujúcich na administratívne účely

·      evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

·      odmeňovanie vernosti zákazníkov

·      marketingové aktivity

·      informovanie o akciách, novinkách a zľavách

 

3.    Zoznam spracúvaných osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

2)   Prevádzkovateľ  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

·         titul

·         meno a priezvisko

·         bydlisko

·         kontaktné údaje (tel. č., mail)

·         údaje o objednávkach

·         bankové spojenie

3)   V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

4.    Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.

2)   Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním.

3)   Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchoduwww.we.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

5.    Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.wel.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo,  a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky  kupujúcemu.

2)  Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.  

3)  Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 

4)  Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

5)    Zverejnenie osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

6)    Poučenie o právach dotknutej osoby

1)     Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

a)       potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)     opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)       likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)      likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)     blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

2)    Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)     spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)     poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák.na účely priameho marketingu.

4)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a)e)f) alebo g) cit. zák.vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5)    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6)     Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)      písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)      osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)     u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7)    Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8)   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

9)   Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10)  Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

7)    Zodpovednosť prevádzkovateľa

1)    Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

2)    Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – eshop

 

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Karol Halgaš-Infrakúrenie na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

 

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.